Allt du behöver veta om inlösenavtal

 

Ett inlösenavtal är ett måste om du vill ta emot betalkort i din verksamhet!


Visste du att: 

 • Om du driver fysisk handel eller internethandel och vill ta emot betalkort så som VISA och MasterCard så behöver du teckna ett inlösenavtal för ditt företag? 

 • Ett inlösenavtal reglerar vilka kort du kan ta emot och styr pengarna in på ditt konto?

 • Du behöver inte byta företagsbank för att ansöka om kortinlösen hos Elavon?

 • Elavon har 24-timmars kundservice på telefon och mail!


 

 

 

Du slipper förhandla om priset - det gör vi. Det kan finnas tusenlappar att spara!

Som samarbetspartner till Elavon tar vi fram förmånliga inlösenavtal både för fysisk handel och internethandel och utöver våra fördelaktiga priser så följer vi med i utvecklingen och har en bred kunskap om tjänsten. 
 

 

För att ansöka om inlösen behöver du:

 

 • Underteckna en ansökan som vi skickar till valfri e-post eller via vanlig post. Den returnerar du sedan till oss.

 

 • Tillsammans med ansökan ska en kopia på kontoutdrag från banken bifogas. Kontonumret, bankens namn och vilket företag kontot tillhör måste vara väl synligt.

 

 • Vi behöver även en kopia på firmatecknares legitimation (ID, pass eller körkort).

 

 • Vid bolagsformen Enskild firma, där företaget står registrerat i ditt personnamn, behövs även en kopia på registerutdraget från Skatteverket. 

 

 • När allt kommit oss tillhanda skickas det till Elavon för handläggning och inlösenavtalet blir normalt godkänt och klart på 3-4 vardagar.

 

 • Sedan är det klart att anmäla byte av inlösare samt lägga till redovisningsnumret hos berörd terminalleverantör (PSP). Om du inte har någon kortterminal ännu så hjälper vi dig såklart att beställa en eller flera enheter från Nets.

 

 • Nu är det dags att börja ta betalt och pengarna förs över till ditt bankkonto den första vardagen efter transaktionen sker!

 

Skaffa Inlösenavtal

 

Slå oss en signal på 0470-78 87 00 eller fyll i formuläret ovan så förser vi dig med en ansökan som du kan titta igenom i lugn och ro. Intresseanmälan via formuläret är ej bindande, det är först när du skriver under ansökan och skickar in den till oss som du tackat ja till inlösen via Elavon!

 

Har du utländska kunder som betalar med kort?

Dynamic Currency Conversion

 

Dynamic Currency Conversion låter kunden betala i sin egen valuta. Med tjänsten Dynamic Currency Conversion kan du ge både utländska turister och affärsresenärer möjligheten att betala för varor och tjänster i sin egen valuta. Ju fler utländska transaktioner som genomförs, desto mer tjänar du!

Elavon kan hantera upp till 46 olika valutor och erbjuder alltid den bästa valutakursen. De har "best rate-garanti", dvs de betalar ut mellanskillnaden om kunden upplever att den får sämre kurs än från sin egen bank!

Självklart kan du behålla din nuvarande affärsbank även om du skaffar kortinlösen via oss, eftersom Elavon ser till så att pengarna hamnar tryggt på ditt konto oavsett hos vilken bank du är kund!

 

Mer information om Elavon

Elavon / Payius

 

Elavon är en global aktör med 40 år inom kortbetalningsbranschen som varje dag hanterar betalningstransaktioner för 1,3 miljoner företag på ett effektivt och säkert sätt. De har fått utmärkelse som Europas bästa kortinlösare två år i rad.

 

I samarbete med Payius, som representerar Elavon som en Independent Sales Organisation på den skandinaviska marknaden, kan vi erbjuda förmånliga inlösenavtal baserat på den kortomsättning och genomsnittstransaktion som du har/förväntas ha i företaget. På så sätt har vi möjlighet att erbjuda en anpassad serviceavgift för just ditt företag.

 

Elavon fungerar som kortinlösare om din terminalleverantör är Nets, PayZone, Verifone eller Samport.

 

Payius allmänna villkor

Allmänna villkor


1. Inledning
1.1 Parter
Payius AB (nedan Payius) erbjuder Kortinlösentjänster med Elavon för Internet, fysiska butiker och kundtjänster, avsedd att användas av företag/butiker (Butiken) som har webbshoppar eller andra webbplatser, fysisk butik eller kundtjänst från vilka Butiken har behov av att få betalning från sina kunder/konsumenter (Köpare, nedan).
1.2 Systemlösningarna
Betaltjänsten benämns nedan Systemlösningarna och består av system och programkod med tillhörande rutiner/tjänster, som gör att Butiken kan implementera och löpande använda Systemlösningarna enligt gällande föreliggande Avtal (jfr pkt 2, nedan) under den tid Avtalet är i kraft. Avtal tecknas med Elavon för kortinlösentjänsten, tillhörande Support och Utbetalningar. Ingen kreditrisk föreligger gentemot Payius då Payius är en ISO (Independent Selling Organization) vilket innebär en lokal Sälj- och Leveransorganisation. Systemlösningarna innefattar bl.a., men inte uteslutande, en eller båda av följande funktioner:
 Betalning med konto- och kreditkort, på Internet, i fysisk butik eller med Kundtjänstbetalning (MOTO- Mail Order, Telephone order)
 Kortinlösenavtal med insättning på valfritt bankkonto som tillhör Säljföretaget
 Betalning med andra aktuella kort som avtal tecknats för
 Utbetalning med 2 dagars fördröjning till bankkontot från det att kassan-/terminals stängts. Dock skall detta ske senast 23.00 aktuell kassadag.
Båda ovan nämna funktioner avser köp, returtransaktioner, vilka Köpare gjort på Butikens olika butiker.
1.2 Licensobjekt och betalfunktioner
Systemlösningarna innefattar bl.a., men inte uteslutande, betalning med konto- och/eller kreditkort samt funktioner för betalning via godkända terminaler eller betalväxlar.
1.3 Underleverantörer och affärspartners
Delar av Licensobjektet tillhandahålls i samarbete med underleverantörer och/eller affärspartners till Payius, såsom exempelvis men inte uteslutande, olika s.k. Terminalleverantörer eller Betalväxlar/PSP-företag, jämte de inlösare för speciella kort ( ex. Amex, Diners ) med vilka Säljföretaget har avtal. Licensobjektet innefattar därmed en sammanhängande betalningsström från Köpare till Säljare och redovisas företrädesvis netto (med avdrag av inlösenavgifter på varje transaktion unikt) och efter överenskommelse brutto (med autogiro månadsvis).
2. Avtal
2.1 Nyttjanderätt
Payius och Butiken ingår genom aktuellt avtal för Kortinlösentjänsten ned Elavon, och för fasta avgifter gäller dessa Allmänna villkor, i den händelse Start-, Månad- eller Årsavgifter skall faktureras sker detta som en bekräftelse till Säljföretaget per mail och kan därefter faktureras av Payius direkt för tjänster, enligt överenskommelse.
2.2 Avtalsstruktur
Avtalet består av tre (eller flera) olika delar som gemensamt benämns Avtalet. Delarna utgörs av ett dokument från Elavon avseende Kortinlösentjänsten, en Prisbilaga för priserna avseende Kortinlösen samt detta dokument som per mail och eller länk gäller som Allmänna villkor. Fler bilagor, utöver ovan nämnda delar, kan förekomma då fler betalfunktioner eller lösningar än betalning via Kort och Kortinlösen kan förekomma som används av Butiken, och då utgöra del av Avtalet.
2.3 Förhållande mellan Avtalets olika delar mm
Vid konflikt mellan punkter i de olika delarna av Avtalet gäller Elavons avtal som intagits i Avtalet före de Allmänna villkoren. Om en punkt i de Allmänna villkoren skall utgå eller om tillägg till eller ändring av sådan punkt skall ske, måste detta anges specifikt i mail eller brev.
Payius är alltid underställd de allmänna avtalsvillkor och föreskrifter som från tid till annan tillämpas av kortföretagen och inlösare av korttransaktioner med utgångspunkt från Elavons villkor. Detsamma gäller avtalsvillkor och föreskrifter som från tid till annan tillämpas av inlösande part för kortinlösen och andra betalsätt som är aktuella. På grund därav måste Butiken, då betalningar sker via kort eller annat aktuellt betalsätt, förbinda sig att iakttaga sådana allmänna avtalsvillkor och föreskrifter i förhållande till Payius.
Regler avseende PCI DSS skall alltid åtföljas. Aktuella versioner av sådana allmänna avtalsvillkor och föreskrifter kan erhållas från Payuis.
3. Avgifter och kostnader
3.1 Payius ersättning
Payius ersättning för upplåtelse av nyttjanderätt till Systemlösningen, enligt Avtalet regleras genom avgift (procent och/eller krontal) enligt vad som framgår av Prisbilaga till Avtalet och hanteras av Elavon.
Vidare kan kostnader för installationsstöd, support och andra tjänster tillkomma vilket Payius kan debitera separat. För övriga Payius tjänster sker debitering enligt Payius vid varje tillfälle gällande prislista.
3.2. Andra avgifter
Utöver avgifter till Payius kan avgifter till underleverantörer respektive affärspartners till Payius förekomma ((jfr.1.3.).
3.3 Fakturering av avgift
Samtliga upparbetade och löpande avgifter faktureras månadsvis i efterskott från Payius till Butiken med betalningsvillkor 10 dagar netto. Avgifter avseende specifik tjänst eller liknande, faktureras dock direkt efter leverans, med betalningsvillkor 10 dagar netto. Faktureringsavgift utgår.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad.
3.4 Ändring av avgift
Om förändringar i marknaden, generell avgiftsnivå inom verksamhetsområdet, förändring av KPI med mer än 1%-enhet eller annan omständighet, som Payius bedömer vara likvärdig uppstår, äger Payius rätt att förändra (avtalade) avgifter och kostnader enligt Prisbilaga som hör till Avtalet, i motsvarande mån. Detsamma gäller när omsättning är mer än 10% än uppgiven betalvolym med kort, på 3-månaders basis och om angiven snittnota överstiger uppgett belopp om mer än 10%, vid ansökan. Avisering av korrigerad pris utifrån ovanstående skall ske minst 30 dagar innan den träder i kraft och sker via annonsering på den egan webben, www.payius.net eller direkt gentemot Säljföretaget och/eller via aktuell Partner .
4. Drift och Parternas åtaganden
4.1. Payius åtaganden
Payius, med Elavon, åtar sig att:
 Tillhandahålla erforderliga tekniska lösningar för att upprätthålla Systemlösningens användning,
 Tillhandahålla Supporttjänst under normal arbetstid,
 Svara för sin egen datasäkerhet eller fel och brister i eget system.
4.2 Butikens åtaganden
Butiken åtar sig att:
 Tillhandahålla den information som krävs för att Payius och Elavon skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt ovan,
 Tillse att information som överförs till Payius inte utgör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt strider mot gällande lagstiftning, PCI DSS eller annat regelverk inom bank- eller kortindustrin.
 Visa köp- och leveransvillkor mot Köpare, på sin webbutik, tydligt
 Meddela Payius om Butikens utbud i webbutiken ändras i väsentlig mån, eller om väsentliga ändringar i ägarkretsen skett (gäller inte publika bolag),
 Följa Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59) och annan tillämplig lagstiftning jämte god affärssed,
 Att i förekommande fall (t.ex. vid reklamationer, returer etc) återbetala erlagd köpeskilling eller enligt direkt överenskommelse med Köparen återbetala detta belopp utan dröjsmål.
 Vidtaga åtgärder för att om möjligt upptäcka och förhindra pengatvätt bedrägerier eller försök därtill och meddela direkta bedrägerier eller försök till Payius och Supporten på Elavon.
4.3 Ansvar för drift
Payius är inte skadeståndsskyldig för avbrott eller fel i tillhandahållande av tjänsten.
Payius är inte i något fall skadeståndskyldig för sådana fel eller avbrott vilka:
 Hänför sig till eller beror på utrustning som tillhör eller hyrs/leasas av Butiken,
 Föranletts av otillbörlig åtgärd som Butiekn vidtagit eller åtgärd som Butiken underlåtit att vidta,
 Beror på orsaker som utgör force majeure enligt detta avtal,
 Är att hänföra till underhåll, som Payius efter att ha informerat Butiken, behövt genomföra för att säkerställa systemets funktion och säkerhet.
4.4 Ansvar för fel
Payius har inget ansvar, utöver vad som anges ovan och i 8.1 – 8.2, för Systemlösningens funktion eller kvalitet. Butikens rättigheter i anledning av fel har fullständigt reglerats genom Avtalet.
Payius är inte, under några omständigheter, skyldig att till Butiken, eller till tredje man, utge någon ersättning i anledning av fel i Systemlösningen. Payius har i övrigt inget ansvar för skada, varken för direkt eller indirekt sådan, som åsamkas Butiken eller tredje man, vare sig skadan består i utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, till exempel förlust eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man etc. Har Butiken utan skriftligt medgivande från Payius använt egna eller tredje mans produkter tillsammans med Systemlösningen, upphör Payius ansvar för fel.
4.5. Säkerhetsåtaganden
Parterna skall vidtaga rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att de programvaror och funktioner som används vid uppkoppling mellan parterna, inte innehåller respektive kan sprida virus etc. Parterna skall också tillse att det finns relevanta och löpande uppdaterade brandväggar.
I övrigt skall alla övriga rimliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst av data vidtagas av såväl Payius som av Butiken.
5. Omfattning av nyttjanderätt till Licensobjektet
5.1 Användande
Leverantören får endast använda Licensobjektet avseende den/de www-adress(-er) som anges i Samarbetsavtalet. Butiken får vidare endast använda Systemlösningen i enlighet med de ändamål som uppges i Samarbetsavtalet. Butiken äger ej rätt att använda Systemlösningen för att försälja olagliga eller oetiska varor och/eller tjänster. Payius äger ensamt avgöra vad som, från tid till annan, utgör oetiska varor eller oetisk information eller bildmaterial.
Inlösande parts respektive kortföretagens tolkning beträffande vad som är oetiska produkter/tjänster, gäller till ledning för den tolkning som Payius gör.
5.2 Sublokation, överlåtelse m.m.
Butiken får inte utan Payius skriftliga medgivande upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt låta annan än Butiken varken direkt eller indirekt, mot eller utan vederlag, disponera eller i övrigt förfoga över Systemlösningen på annat sätt än som stadgas i Avtalet. Framställning av ytterligare exemplar (kopiering) av Systemlösningen eller delar därav, för annat bruk än enligt Avtalet, är sålunda inte tillåtet.
5.3 Säkerhetskod/Chip& PIN respektive 3D Secure
Då nyttjanderätten till Licensobjektet innefattar betalning med kort skall samtliga transaktioner genomföras med kortkundsidentifiering genom Säkerhetskod Chip & PIN och/eller 3D Secure eller annan av Elavon godkänd säkerhetsfunktion.
Om Leverantören uppfyller vid var tid gällande regelverk avseende Verified by Visa och MasterCard SecureCode, erhålls visst extra skydd mot denna typ av bestridande/reklamationer på kortköp gjorda med Visa- respektive MasterCardkort enligt 3D Secure. Vid Kortkundsidentifiering med endast Säkerhetskod erhålls inget extra skydd. Vad som gäller mer i detalj såsom vilka korttyper och vilka utgivarländer, som omfattas, för skydd genom 3D Secure, framgår av kortföretagens från tid till annan gällande bestämmelser.
6. Köpares betalning, avstängning, oriktiga köp
6.1 Ansvar för Köpares betalning
Vid kortbetalning på Internet som skyddas av 3D Secure, vilar ansvaret för Köpares betalning inlösaren av korttransaktioner enligt kortbolagens från tid till annan gällande regler härom. Vid betalning med Internetbank gäller uteslutande de regler som respektive tjänsteförande bank tillämpar. Payius är således aldrig betalningsansvarig vid kortbetalning eller betalning med annat betalsätt.
6.2. Avstängning av Köpare
Payius äger, på eget initiativ eller efter påkallande därom från Butiken, med omedelbar verkan och där så är möjligt, avstänga Köpare från att nyttja information och tjänster eller köpa produkter, som är knutna till Systemlösningen.
Payius äger ensam rätt att avgöra vilka Köpare som kan beviljas köp från Butiken med överlåtelse till annat betalsätt/form, och Payius kan således avvisa köp efter egen bedömning.
6.3 Oriktiga köp/bedrägerier
Vid fall Payius får kännedom om att Köpares köp, kan misstänkas ha ägt rum på oriktiga grunder såsom, men inte uteslutande, betalning med annan persons konto- eller kreditkort eller annans identitet utan vederbörligt medgivande, äger Payius och/eller Elavon rätt att kreditera respektive återbetala erlagd köpeskilling till rätt person / Köpare, om detta ej skett genom Butikens försorg.
Återbetalning som Payius väljer att göra till rätt person / Köpare enligt 6.3, får av Payius läggas till mot Butikens belopp vid fakturering.
7. Rättigheter
7.1 Payius rätt till Systemlösningen
Äganderätt, upphovsrätt, och i förekommande fall patenträtt till Systemlösningen respektive delar därav, med tillhörande skriftligt material jämte samtliga exemplar av Systemlösningen innehas av Payius ensam. Detsamma gäller för eventuella anpassningar, likväl som nya moduler och funktioner i anslutning till Systemlösningen, som Payius tar fram.
7.2 Exponering av Systemlösningen
Butiken förbinder sig att alltid i samband med nyttjandet av Systemlösningen förevisa symbol med Payius logotype då så krävs av formella skäl.
8. Ansvar för fel m.m.
8.1. Payius ansvar vid fel
Payius ansvarar för sakskador, som förorsakats genom Payius försummelse. Payius ersättningsskyldighet skall aldrig uppgå till mer än 50% av vad Payius fakturerat Butiken, för avgifter etc enligt detta Avtal, under föregående kalendermånad. Payius ansvarar inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada mot varken Butiken eller mot tredje man.
8.2 Fel, avhjälpande m.m.
Payius skall, under förutsättning att Butiken skött sina åliggande avgifter till Payius, så snart det är lämpligt, avhjälpa fel i form av avvikelser från normal och godtagbar funktion genom Systemlösningen.
Om avvikelsen är affärskritisk för Butiken skall avhjälpande ske snarast d.v.s. så snart det är praktiskt möjligt med hänsyn till avvikelsens art och tekniska omständigheter. I annat fall skall avvikelsen avhjälpas så snart det är praktiskt och lämpligt.
Om avvikelse ej avhjälps inom skälig tid, dock högst tre månader efter skriftlig reklamation, får Butiken säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.
8.3 Reklamation
Reklamationer skall, för att kunna åberopas, göras skriftligen. Reklamationen skall för att äga giltighet göras inom skälig tid efter det att Leverantören märkt felet eller uppdagat felet. Butiken skall ange och vid behov visa hur felet yttrar sig. Payius åtagande förutsätter att Butiken på egen bekostnad översänder erforderligt material så att avvikelsen i enlighet med Butikens anmälan kan identifieras och åtgärdas av Payius. Har Leverantören anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Payius svarar för äger Payius rätt att debitera Butiken för normala marknadsmässiga kostnader, där det befinnes lämpligt.
9. Intrångstalan
Varje påstående från tredje man att Systemlösningen utgör intrång på annans upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt, eller annan jämförlig rättighet, skall meddelas skriftligen till Payius som på egen hand och egen bekostnad skall försvara sina rättigheter mot sådan tredje man.
Payius svarar inte gentemot Butikens för intrångsanspråk som grundas på att Licensobjektet, utan skriftligt medgivande från Payius, använts tillsammans med annan produkt som inte ingår i Systemlösningen, eller att Systemlösningen har ändrats eller använts på sätt för vilket det inte är avsett eller har konstruerats.
10. Sekretess
10.1 Sekretess
Systemlösningen innehåller affärs- och yrkeshemligheter vilket tillhör Payius och har gjorts tillgängligt för Butiken, jämte indirekt för tredje man, endast genom Avtalet. Det åligger Butiken dels att inte göra Systemlösningent tillgängligt för utomstående utan Payius skriftliga medgivande utöver vad Systemlösningen normala användning medför, samt dels att vidtaga alla skäliga åtgärder för att förhindra att tredje man får del av de affärs- och yrkeshemligheter Systemlösningen innehåller.
Beträffande betalning med kort på Internet, i fysisk butik eller på kundtjänst, gäller särskilt att Butiken är förpliktigad att:
 säkerställa att obehöriga ej får åtkomst till kort-, konto- eller kundinformation,
 kryptera all kort-, konto- och kundinformation, alt. använda enbart trunkerat kortnummer
 undvika lagring av kortinformation, kontoinformation eller annan känslig information och speciellt ej tillsammans med personuppgifter
 radera information som ej längre används,
 behörighetsskydda tillgången till kort- och konto-information med användaridentiteter och lösenord,
 säkerställa att utgivna behörigheter ej sprids till obehöriga,
 säkerställa att användandet av behörigheter kan spåras, loggförs
 säkerställa interna rutiner för att undvika insiderbrott eller externa intrång i systemet,
 installera och underhålla säkerhetsprogramvara och skydda systemet mot datavirus,
 genomföra regelbundna tester av säkerhetssystem och dess hantering,
 på Payius begäran tillåta och underlätta genomförda säkerhetskontroller av ovanstående, samt
 i övrigt följa säkerhetskraven enligt PCI (Payment Card Industry) DSS (Data Security Standard)
I de fall kortdata hanteras av part, med Payius/Elavon, skall Partner eller Säljföretaget även säkerhetscertifieras enligt Visa’s och MasterCard´s säkerhetsprogram (PCI DSS) för att säkerställa att kraven i PCI DSS efterlevs då betalning med kort ingår i Avtalet.
10.2 AnvändarID och lösenord
För sin kommunikation med Payius kommer Butiken att erhålla en användaridentitet och ett lösenord. Leverantören förbinder sig att inte avslöja användaridentiteten eller lösenordet för någon obehörig eller annan person samt att tillse att handling (inklusive eventuell hård- och/eller mjukvara) med uppgift om användaridentiteten eller lösenordet förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till uppgifterna. Butiken skall omedelbart till Payius anmäla om det kan misstänkas att obehörig känner till Säljföretagets användaridentitet eller lösenord. Lösenordet skall bytas minst var tredje månad.
10.3 Uppgifter om Kortnummer
Butiken får ej lagra Köpares kortnummer även om detta i samband med betalning genom Licensobjektet når eller passerar Butikens system/webbplats. För Köpares kortnummer jämte giltighetstid och CVV-kod (el. motsv.) gäller således alltid sekretess och dessa uppgifter skall ej sparas utan raderas omgående.
11 Statistik
Payius kan, med de begränsningar som må följa av svensk eller utländsk lagstiftning såsom exempelvis men inte uteslutande Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), tillhandahålla försäljningsstatistik och annan statistik till Butiken, om Köpare som nyttjar Systemlösningen via Butikens hemsida.
12. Mervärdesskatt och F-Skattsedel
Det åligger Butiken respektive Payius att under här föreliggande Avtals hela giltighetstid, inneha och vid anfordran kunna uppvisa F-skattesedel (FA-skattesedel) samt att i förekommande fall vara registrerade för mervärdesskatt enligt svensk eller motsvarande lokal nationell lagstiftning.
13. Avtalets giltighetstid/uppsägning
13.1 Avtalstid
Avtalet, avseende nyttjanderätten till Systemlösningen gäller i trettiosex (36) månader, med början från och med angivelse på Samarbetsavtalets första sida. Om skriftlig uppsägning ej skett från någondera parten senast 3 månader före avtalsperiodens utgång, förlängs avtalet med ett år i taget.
Part äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och rättelse inte vidtagits inom 30 dagar från motparts skriftliga begäran om rättelse.
13.2 Leverantörens uppsägningsrätt
Leverantören äger rätt att säga upp Avtalet enligt vad som framgår i Avtalet. Uppsägningstiden vid normal förlängning är tre (3) månader. Leverantören är vid uppsägning ej berättigad att återfå någon del av erlagd licensavgift.
13.3 Payius hävningsrätt
Payius äger rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om omständighet skulle föreligga, som enligt Payius´s bedömning, äventyrar Butikens rätta fullgörande av sina förpliktelser eller om Butiken tillhandahåller varor eller tjänster som Payius finner lagstridiga, oetiska eller vars sammankoppling med Payius kan skapa badwill för Payius eller Payius underliggande lösningspartners.
Vidare äger Payius rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande vid allvarligare eller upprepade brott mot Avtalets punkt/punkter eller annan legal parts juridiska inrådan.
Payius äger även med omedelbar verkan häva Avtalet om Butiken: ej betalat avtalade avgifter och är i dröjsmål i mer än trettio (30) dagar; eller bryter mot något villkor i Avtalet.
Payius äger vidare häva licensen med omedelbar verkan om någon av följande omständigheter uppstår:
 Att kortföretag eller kortinlösare begär avstängning
 Att s.k. charge-backs (främst bedrägliga köp eller utebliven leverans) överstiger 1% av Leverantörens totala försäljning med kort som betalmedel,
 Att kort, som betalmedel hos Butiken under en månad, ökar mer än 50% i förhållande till genomsnittet för närmaste 3 månaders försäljningsperiod och detta inte kan hänföras till normala omständigheter såsom t.ex. kampanjer, eller annan marknadsföring
 Att Butiken kan anses vara på obestånd.
13.4 Återställande av Systemlösningen
Vid Avtalets upphörande, vare sig det sker i form av uppsägning eller hävning, åligger det Butiken att omgående upphöra att exponera Systemlösningen i alla sammanhang där så skett.
14. Skadestånd
För den skada som Payius må drabbas av p.g.a. Butikens brott mot dennes åtaganden enligt Avtalet äger Payius rätt till skadestånd motsvarande faktiska kostnader innefattande utebliven vinst som Payius lider till följd av sådant avtalsbrott.
15. Force Majeure
Part är inte ansvarig för försening eller skada som beror på omständighet som är utom parts kontroll och som part heller inte kunnat förutse eller förebygga vid detta Avtals tecknande såsom t.ex. lagbud, myndighetsåtgärd, anvisningar och regler från kortföretag eller banker, elavbrott, sabotage mot till exempel el, telefonledningar, Internet-förbindelse och datautrustning, krigshändelse, naturkatastrof, strejk, blockad, lockout, eller annan liknande omständighet som kan anses påverka detta avtalsförhållande. Förbehållet för strejk, blockad eller lockout gäller även om part själv är föremål för- eller vidtar sådan åtgärd.
Finns hinder för part att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt denna bestämmelse p.g.a. omständighet i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret upphört. Om parts fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av ovan angivna omständigheter äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Avtalet.
I händelse av uppskjuten betalning skall part inte betala dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, skall part betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.
Är part av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning har part för den tid som hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.
16. Ändringar och tillägg
Ändringar eller tillägg av avtalet mellan Payius och Butiken skall ske skriftligen och godkännas av båda parter.
17. Tvist, avgörs i svensk domstol.

Källa: Payius

Kortinlösen för alla branscher - hos Elavon!

 

Elavon är kortinlösaren som passar för all fysisk handel och internethandel.

 

Vi erbjuder alltid förmånliga kortinlösenavtal hos Elavon som är en av världens största inlösare och en trygg partner.

 

Elavon har fått utmärkelser som Europas bästa kortinlösare 2011 och 2012 och är en av världens ledande aktörer med 40 år i branschen och 1,3 miljoner kunder.

 

Elavon ger bästa tänkbara service utan bindningstider och krångliga avgifter.

 

Elavon fungerar med alla banker, alla typer av kortterminaler och internetbetalningar.

 

Självklart kan du behålla din nuvarande företagsbank även om du väljer Elavon
som inlösare.

 

 

För att få ett prisförslag på kortinlösen till ditt företag eller en helt kostnadsfri analys av dina befintliga transaktionsavgifter - hör av dig till oss.

Det kan finnas tusenlappar att spara!

 

Intresseförfrågan